Jesteś tutaj: Start / Statut CKI

Statut CKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STATUT

Centrum Kultury Izabelin

w Izabelinie

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

Centrum Kultury Izabelin zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno – finansowym, nadzorowanym przez organizatora, którym jest Gmina Izabelin i działa na podstawie:
1. Ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
2. Ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
3. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Samorządowa instytucja kultury przyjmuje nazwę Centrum Kultury Izabelin.
Centrum ma siedzibę w Izabelinie przy ul. Jana Matejki 21.
2. Centrum Kultury Izabelin jest kontynuatorem działalności Domu Kultury w Izabelinie i Centrum Izabelin Biuro Administracji i Finansów.
3. Głównym terenem działania Centrum jest Gmina Izabelin.
4. Centrum używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby głównej. Może używać znaku graficznego.
                                                                                             

Rozdział II
Zakres działalności

§ 3

Centrum realizuje zadania w zakresie tworzenia, upowszechniania, ochrony kultury i jej promocji.

                                                                                                     

§ 4

Do podstawowych zadań Centrum należy w szczególności:
1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
2. tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
3. działanie na rzecz ochrony i edukacyjnej prezentacji kultury,
4. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
5. inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej oraz promocyjnej w Izabelinie,
6. tworzenie warunków dla istnienia i rozwoju twórczości amatorskiej i profesjonalnej,
7. propagowanie kultury fizycznej i sportu w Gminie, jak również współpraca ze szkołami w zakresie rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.

§ 5

Wymienione wyżej zadania - Centrum realizuje głównie poprzez:
1. prowadzenie zespołów artystycznych i kół zainteresowań,
2. prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
3. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej,
4. organizacja koncertów, imprez artystycznych, projekcji filmowych, wystaw oraz innych form kulturalnych i oświatowych,
5. tworzenie warunków dla rozwoju twórczości profesjonalnej i amatorskiej,
6. prowadzenie działalności promocyjnej w gminie, w kraju i za granicą,
7. opracowywanie materiałów wydawniczych i promocyjnych gminy,
8. prowadzenie współpracy zagranicznej z gminami partnerskimi w kraju i za granicą,
9. współdziałanie z przedsiębiorcami lokalnymi, z firmami, w organizowaniu spotkań kulturalnych i gospodarczych,
10. organizowanie działań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie,
11. redagowanie i wydawanie gazety lokalnej: „Listy do Sąsiada”
12. efektywne administrowanie i zarządzanie powierzonym mieniem poprzez m.in. wynajem wolnej powierzchni na organizację konferencji, seminariów, pokazów, spotkań integracyjnych.

§ 6 

Centrum na zasadach określonych w odrębnych przepisach może:
1. prowadzić impresariat artystyczny, założyć fundację, stowarzyszenie,
2. organizować imprezy i inne formy kulturalno-oświatowe na zlecenie,
3. prowadzić ogniska, warsztaty artystyczne,
4. świadczyć usługi z zakresu kultury i promocji,
5. prowadzić sprzedaż wydawnictw i pamiątek regionalnych.


Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

  § 7

1. Centrum kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektora Centrum wyłonionego w drodze konkursu, powołuje i odwołuje Wójt Gminy Izabelin.
3. Zastępców Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
4. Centrum jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

 § 8

1. Centrum administruje, gospodaruje przydzieloną przez organ tworzący częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
2. Strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres jego działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, podlegający zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Izabelin.
3. Programy i plany działalności Centrum opracowuje Dyrektor Centrum we współpracy z Radą Programową.
4. Radę Programową powołuje Dyrektor Centrum.
5. Zadania Rady Programowej określa Dyrektor Centrum w oddzielnym regulaminie.


Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 9

Działalność Centrum Kultury Izabelin jest finansowana z dotacji przyznanej przez organ tworzący z budżetu gminy, z prowadzonej działalności, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną Centrum może realizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, prowadzić warsztaty, szkolenia, kursy, sprzedaż wydawnictw i materiałów promocyjnych, biletów na imprezy własne, promocję firm na imprezach, wykonywać usługi reklamowe, wynajmować sale konferencyjne i koncertową oraz inne zadania związane z jego działalnością statutową.

§ 10

Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ustawie o organizowaniu i przeprowadzaniu działalności kulturalnej w rozdziale Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury.
Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, opracowany przez Dyrektora Centrum na podstawie planów finansowych jednostek i komórek organizacyjnych tworzących Centrum uwzględniający wysokość dotacji przyznanej w budżecie gminy, we współpracy ze Skarbnikiem Gminy i zatwierdzony przez Wójta Gminy Izabelin.

§ 11

1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
2. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe Centrum.
                     

Rozdział V
Postanowienia końcowe

  §12

Statut i jego zmiany uchwala Rada Gminy Izabelin.

 

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Centrum Kultury Izabelin
Data utworzenia:2021-12-31
Data publikacji:2021-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:588

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2021-12-31 13:37:46Administratoruruchomienie nowej strony BIP Centrum Kultury IzabelinStatut CKI